Decyzja o likwidacji kolejnego oddziału grupy Boryszew: Walcowni Rur Andrzej

Decyzja o likwidacji kolejnego oddziału grupy Boryszew: Walcowni Rur Andrzej

Dnia 20 maja, decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji podjął zarząd firmy Alchemia, będącej częścią grupy Boryszew. Tym razem poszło o Walcownię Rur Andrzej zlokalizowaną w Zawadzkiem. Wcześniej, w grudniu 2023 roku, podjęto podobną decyzję wobec Kuźni Batory z siedzibą w Chorzowie.

Przyczyną podjęcia tak drastycznej decyzji były trudności firmy z utrzymaniem konkurencyjności na rynku oraz przestarzała technologia produkcyjna. Dodatkowo, wysokie koszty utrzymania działalności, stale rosnące koszty i niewydolność ekonomiczna spółki przyczyniały się do upadłości firmy.

Zarząd Alchemii komentując tę sytuację, zwrócił uwagę na nieuzasadnione technologicznie i ekonomicznie inwestycje w remonty i modernizację technologii produkcji. Uznano, że korzyści płynące z likwidacji majątku oddziału przewyższają te wynikające z dalszego utrzymania działalności produkcyjnej.

Wartym zauważenia jest fakt, że w 2023 roku Walcownia Rur Andrzej wygenerowała 183 miliony złotych przychodu ze sprzedaży, a rok wcześniej było to 281 milionów złotych. Ta spadkowa tendencja była widoczna od dłuższego czasu.

Decyzja zarządu Alchemii o likwidacji oddziału Kuźni Batory, podjęta 19 grudnia poprzedniego roku po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej, jest kolejnym krokiem w tym samym kierunku.

Opublikowany raport grupy Boryszew za 2023 rok informuje o znacznym spadku wyników w segmencie metali. Zauważalny regres odnotowała przede wszystkim grupa kapitałowa Alchemia, której wyniki za 2023 rok były znacznie niższe ze względu na sytuację na rynku stalowym – jak podkreślił Boryszew.

Głównym akcjonariuszem Boryszewa jest Roman Karkosik, posiadający wraz z podmiotami zależnymi 65,35 procent udziałów w spółce.

Przychody Grupy Boryszew w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 1,349 miliarda złotych, podczas gdy wynik EBITDA ustabilizował się na poziomie 60 milionów złotych. Całkowity wynik netto, uwzględniający działalność kontynuowaną i zaniechaną, wyniósł 8,7 miliona złotych.