Opole zmierza ku ekologicznemu ogrzewaniu dzięki Programowi Priorytetowemu „Ciepłe Mieszkanie”

Opole zmierza ku ekologicznemu ogrzewaniu dzięki Programowi Priorytetowemu „Ciepłe Mieszkanie”

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, do którego przystąpiło Opole, ukierunkowany jest na wsparcie finansowe dla wymiany systemów ogrzewania bazujących na paliwach stałych na rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska. Wymiana ma miejsce w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na terenie Opola. Dofinansowanie oferowane w ramach programu waha się od 16 500 zł do 41 000 zł.

Wskazane wsparcie jest dedykowane dla Miasta Opola, które otrzymało fundusze od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Urząd Miasta będzie odpowiedzialny za zbieranie zgłoszeń od beneficjentów końcowych i po ich ocenie, zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. Beneficjentem końcowym może być osoba posiadająca prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego, z rocznymi dochodami nieprzekraczającymi kwoty 135 000 zł. Jest możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku współwłasności lokalu pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli. Mimo to, najemcy, w tym komunalni, nie mogą składać wniosków. Dofinansowanie może być również uzyskane z innych programów, lecz łącznie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przyznanie dotacji celowej do 28 czerwca 2024 roku lub do momentu wykorzystania dostępnych środków przeznaczonych na ten rok. Dofinansowanie pokrywa koszty urządzeń, materiałów i usług zgodnie z Załącznikiem nr 1 do programu, który zawiera też minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych źródeł ciepła. Niezbędny jest demontaż wszystkich niewydajnych źródeł ciepła na paliwo stałe w mieszkaniu.

Proekologiczne ogrzewanie w ramach programu to: pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła typu powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne czy podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w rozumieniu Programu. Dotacja na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła nie jest możliwa, jeśli budynek mieszkalny wielorodzinny posiada warunki techniczne i ekonomiczne do podłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest już do niej podpięty.