Otwarcie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu

Otwarcie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu

17 października 2023 roku, Opole świętowało inaugurację nowo wybudowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), położonego przy ulicy Przeskok 1. Realizacja tej inwestycji, w której współpracowano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stolicy kraju, jest istotnym elementem dążenia do zrównoważonego zarządzania odpadami, promowania edukacji ekologicznej obywateli oraz wypełniania unijnych standardów dotyczących odzysku i recyklingu odpadów.

Projekt „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Przeskok 1” polegał na stworzeniu szczelnego placu, gdzie ustawiono pojemniki i kontenery na różne rodzaje segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Opola. Na terenie obiektu znajduje się rampa najazdowa ułatwiająca deponowanie cięższych odpadów, takich jak gruz czy zielone odpady. Punkt jest otoczony ogrodzeniem i oświetlony, wyposażony w zewnętrzną instalację wodociągową i system kanalizacji deszczowej z separatorem. Na terenie znajdują się dwa kontenery socjalne dla pracowników, większy o powierzchni 15 m2, służący jako biuro obsługi.

Lokalizacja nowego PSZOK-u w dzielnicy Groszowice, na południu miasta, jest kluczowa dla poprawy dostępności i efektywności zarządzania odpadami. Inwestycja rozciąga się na obszar około 2600 m2, co umożliwia jeszcze efektywniejszą segregację oraz przygotowanie odpadów do recyklingu poprzez możliwość ustawienia większej liczby kontenerów dla dokładniejszej selekcji odpadów. Jest to niezbędny element złożonego systemu zrównoważonej gospodarki odpadami, którego wprowadzenie planuje Miasto Opole, aby zminimalizować negatywny wpływ niewłaściwej utylizacji odpadów na środowisko. Powierzchnia nowego Punktu jest 2,5 razy większa od obecnego PSZOK-u przy ulicy Podmiejskiej.

Nowowybudowany PSZOK charakteryzuje się zdolnością do przyjmowania dużej ilości różnorodnych rodzajów odpadów. Znajdą tam miejsce odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, budowlane i remontowe, drewno (w tym stolarka okienna i drzwiowa), styropian, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a także komunalne odpady niebezpieczne takie jak akumulatory, baterie, farby, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, detergenty, środki ochrony roślin oraz opakowania z niebezpiecznymi pozostałościami.

Ten nowoczesny obiekt to miejsce, które nie tylko ułatwi mieszkańcom pozbycie się odpadów, ale także zachęci do ich prawidłowej segregacji i recyklingu.